Memoriam Facimus - Bernard Smilde
"Wy bitinke"
Cantate foar koar, baritonsolo mei oargelbigelieding
yn opdracht fan de Kommisje ta Bitinking van de 22ste Jan. 1945 te Dokkum

 

Diel 1: Klacht SATB sopraan alt tenor bas
1. Hwŕrom, o Heare
3. Hoe great, o Hear
Diel 2: Treast SATB sopraan alt tenor bas
4. Dy't mei triennen siedzje 1e
2e
6. As ik net leaud' yn al myn
    bange dagen
Diel 3: ┌tsjoch SATB sopraan alt tenor bas
7. En God sil har eagen van
    alle triennen droegje
10. En moeat ik ienris skiede